Senior Tutor
Dr. Ghulam Hussain Babar
Principal Officer  
Phone: +92-51-9290473  
Email:  ghbabar@yahoo.com
 
Dr. M. Arif Zafar
Senior Tutor  
Phone: +92-51-9290115  
Email:  dr.mazafar@uaar.edu.pk
 
Dr. Abdul Manaf
Deputy Senior Tutor / Assistant Professor
Phone: 
Email:munafawan@yahoo.com
 
Ms. Shahida Yousaf
Deputy Senior Tutor / Assistant Registrar
Phone: +92-51-90626222
Email: shahida@uaar.edu.pk